Deze pagina is gebouwd op 06/15/2021 15:09:19 met de export van 06/14/2021 16:28:35

De kasgeldlimiet wordt bij aanvang van de begroting (begrotingstotaal afgerond €366 miljoen) vastgesteld en bedraagt voor 2021 €31,1 miljoen; de limiet bedraagt een bij ministeriële regeling vastgesteld percentage (8,5%) van de begrote gemeentelijke lasten.
Deze limiet geeft de toelaatbare omvang aan van de netto vlottende (kortlopende) schuld. Het verloop van de kasgeldlimiet vertoonde in het eerste kwartaal 2021 het volgende beeld.

(bedragen x €1.000)

Verloop stand kasgeldlimiet 2021

1 jan

1 feb

1 maart

1. Vlottende schuld

0

0

0

2. Vlottende middelen

27.047

7.616

13.227

3. Saldo

-27.047

-7.616

-13.227

4. Kwartaalsaldo

15.963

Kasgeldlimiet

31.110

Overschrijding (-) ruimte (+)

47.073

De kasgeldlimiet is in het eerste kwartaal 2021 niet overschreden. Iedere 3 maanden wordt de stand van de netto vlottende schuld van de gemeente getoetst aan de kasgeldlimiet. Bij een te verwachten langere termijn overschrijding van de kasgeldlimiet dient tot consolidatie van de vlottende schuld te worden overgaan en dienen daardoor langlopende financieringsmiddelen te worden aangetrokken.
De provincie neemt maatregelen wanneer de kasgeldlimiet in 3 opeenvolgende kwartalen wordt overschreden.