Deze pagina is gebouwd op 06/15/2021 15:09:19 met de export van 06/14/2021 16:28:35

Omgevingswet

Projectnaam

Implementatie omgevingswet

Portefeuillehouder

L. Grijsen

Rapportagedatum

1 februari 2021

Website: omgevingswet.deventer

Basisinformatie Project

Op 1 januari 2022 moet de gemeente Deventer klaar zijn om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de Omgevingswet. Dit betekent dat producten en diensten geleverd moeten kunnen worden (bijvoorbeeld een omgevingsvergunning) en dat de werkprocessen en systemen hiertoe zijn voorbereid. Verder moet er voldoende gekwalificeerd personeel beschikbaar zijn om deze producten en diensten ook daadwerkelijk te kunnen leveren en de organisatie daarop ingericht zijn. Tenslotte moeten de inwoners van de gemeente Deventer weten op welke dienstverlening en ondersteuning van de gemeente zij kunnen rekenen vanaf 1 januari 2022.

Maar dan zijn we er nog niet. Nadat de wet is ingegaan zullen we nog verder moeten door ontwikkelen. De wet en bijbehorende instrumenten bieden diverse mogelijkheden voor lokale afwegingen. Doordat in eerste instantie onder de nieuwe wet bestaande wetten en regels in stand blijven (de bruidsschat), kunnen we in de jaren 2022 en verder werken aan de invulling van eigen regels waar wij dat willen.

De implementatie Omgevingswet dient ervoor te zorgen dat alle voorgaande benodigde activiteiten worden uitgevoerd.

Projectfase

Realisatiefase

Besluitvorming

Genomen besluiten:

 • Programmabegroting 2016 vastgesteld november 2015;
 • 2e kwartaalrapportage 2018 vastgesteld;
 • 1e kwartaalrapportage 2019 vastgesteld;
 • Plan van aanpak Implementatie Omgevingswet "Expeditie Deventer" vastgesteld 4-4-2017;
 • Vrijgave omgevingsvisie voor zienswijze d.d. 27 maart 2019
 • Vrijgave bestemmingsplan stad en dorpen voor zienswijze d.d. 19 maart 2019
 • Plan van Aanpak Implementatie Omgevingswet 2.0 d.d. juli 2019
 • Omgevingsvisie d.d. 18 december 2019
 • Bestemmingsplan stad en dorpen (met verbrede reikwijdte) d.d. juni 2020
 • Legesverordening 2021 vastgesteld gemeenteraad d.d. eind 2020
 • Aanbesteding omgevingsplan software vastgesteld college d.d. december 2020

Te nemen besluiten:

 • Nota van uitgangspunten voor het ontwikkelen van een omgevingsplan (Q2 2021, gemeenteraad),  
 • Legesverordening (november 2021, Gemeenteraad)
 • Participatiebeleid en Participatieplicht buitenplanse afwijkingen (Q2 2021, Gemeenteraad)
 • Mandatering en bevoegdheden adviesrecht (Q3 2021, Gemeenteraad)

Stand van zaken

Het nieuwe Plan van Aanpak is vastgesteld. Per 1 januari 2019 is een nieuwe fase gestart, te weten de transitiefase. We werken op basis van 7 pijlers, te weten digitalisering, omgevingsvisie, omgevingsplan, processen, anders werken, participatie en monitoring.

De ingangsdatum van de Omgevingswet is uitgesteld naar 1 januari 2022. Door de nieuwe ingangsdatum zal inhoudelijk het werk niet veranderen. We verwachten ook geen frictiekosten, wel kunnen door de langere termijnen de kosten iets toenemen. Per pijler zal de stand van zaken verder worden toegelicht.

Wegwijzer kerninstrumenten
De nieuwe omgevingswet introduceert 4 kerninstrumenten voor gemeenten: omgevingsvisie, programma, omgevingsplan en omgevingsvergunning. De invulling en uitwerking van deze instrumenten is deels wettelijk bepaald en deels kan een gemeente zelf keuzes maken over de detaillering en werkwijze. Tweede helft 2020 is hiermee een start gemaakt, door a) kennissessies over de kerninstrumenten te organiseren en b) werksessies te organiseren waarin we onderzoeken hoe de huidige beleidsproducten zich verhouden tot de nieuwe kerninstrumenten. Naar aanleiding van de sessies is een concept wegwijzer opgesteld. Deze intern gerichte wegwijzer wordt de komende maanden verder ingevuld en gedeeld en besproken met collega’s. Doel is afspraken te maken hoe we in de praktijk de kerninstrumenten gaan toepassen en borgen in Deventer.

Omgevingsvisie
De omgevingsvisie is in december 2019 vastgesteld. De omgevingsvisie wordt in de praktijk gebruikt als kader en toetsdocument, o.a. door de carrousel. Daarnaast wordt aan de hand van casussen ervaren hoe je werkt met de omgevingsvisie en welke veranderingen er nodig zijn om in de geest van de omgevingswet te gaan werken. De afgelopen maanden is bijvoorbeeld aansluiting gezocht met lopende opdrachten en opgaven. Wat is de relatie tussen de omgevingsvisie en de opgave wonen en voorzieningen, fietsbeleid, klimaatadaptatieplan? Een gezamenlijke zoektocht, waarbij onder de omgevingswet de omgevingsvisie straks het enige ambitiedocument is met ambities voor de fysieke leefomgeving. Wat is de status van de andere opgaven/ wensen en uitwerkingen? Soms zal een opgave om actualisering van de omgevingsvisie vragen, soms is er sprake van een uitwerking in een programma of in een private overeenkomst. Een zoektocht die we aangaan door leren door te doen. Zie ook wegwijzer kerninstrumenten.

De casussen hebben veel inzichten opgeleverd, die we nu vertalen in een werkwijze. Hierin zijn eigenaarschap, integrale afweging op beleidsniveau en het beheer van de omgevingsvisie, zaken die in de organisatie belegd moeten worden. Tenslotte is er een start gemaakt met het meetbaar maken van de ambities uit de omgevingsvisie, deze worden vervolgens gerelateerd aan de ambities, doelstellingen en indicatoren in de programmabegroting.

Bestuurlijke communicatie
In het najaar zijn drie technische informatiesessies gehouden voor de raad over het omgevingsplan, het adviesrecht en de participatie bij initiatieven. Raadsleden zijn meegenomen in de huidige wetgeving en nieuwe wetgeving en er is een toelichting gegeven over wat er op details veranderen gaat. De raad heeft woensdag 25 november doorgesproken over deze onderwerpen en input meegegeven aan college. Deze input wordt meegenomen in de verschillende voorstellen op de drie thema’s.

Personeel en organisatie
Voor medewerkers uit de direct betrokken teams blijven we via de digitale leeromgeving onderwerpen aanbieden over de basis van de Omgevingswet. In het najaar zijn we gestart met verdiepen op kennis. In het traject omgevingsplan volgt een groep medewerkers een opleidingstraject en werken tegelijk aan de voorstellen voor het omgevingsplan.  Zo zijn er verschillende andere werkgroepen waar we samen werken aan de implementatie en kennis opdoen combineren. De komende maanden gaan we verder met ‘verdiepen’.  We beiden voor de verschillende onderdelen (Omgevingswet, DSO, omgevingsplan, participatie) maatwerktrajecten die passen bij de leerbehoefte en noodzaak van verschillende functies. De 1ste monitor anders werken is in Q1 uitzet. Deze monitor zetten we elk kwartaal in 2021 uit. Hiermee krijgen we feedback om gericht acties uit te zetten om medewerkers voor te bereiden op de implementatie.

Omgevingsplan
Het omgevingsplan voor Deventer is volop in ontwikkeling. Deze zal de komende jaren gefaseerd worden opgebouwd en worden doorontwikkeld. In 2020 zijn hiervoor al twee grote mijlpalen bereikt. Het bestemmingsplan Deventer Stad en Dorpen (bestemmingsplan verbrede reikwijdte) en de Verordening fysieke leefomgeving zijn in juli 2020 door de gemeenteraad vastgesteld.  
De projectgroep Omgevingsplan is vormgegeven en ingeregeld voor de periode 2021. In deze projectgroep zitten medewerkers van verschillende teams en vertegenwoordiging van de Omgevingsdienst. Dit projectteam voert de regie op de verschillende acties die nodig zijn om het omgevingsplan te ontwikkelen. Om het kennisniveau op peil te brengen is een intern opleidingstraject omgevingsplan uitgevoerd. Aan deze training zijn, naast de projectgroepleden, ook nog meer collega's aangesloten. Hierdoor is het mogelijk om kennis breder binnen de organisatie te verspreiden.   
De projectgroep is er in eerste instantie op gericht om de minimale acties voor het omgevingsplan die nodig zijn bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet in beeld te brengen en te realiseren.  

Het projectteam heeft een aantal bouwstenen opgeleverd voor de Nota van uitgangspunten voor het omgevingsplan. Deze Nota van uitgangspunten zal richting geven bij de verdere ontwikkeling en fasering van het omgevingsplan. De Nota van Uitgangspunten zal worden voorgelegd aan de Raad.

Participatie
In november 2020 is de raad in technische informatiesessies bijgepraat, o.a. over participatie. Vervolgens heeft onder leiding van Pascale Georgopoulou (VNG) een werksessie plaatsgevonden. De raad heeft daarin aan de hand van casussen nagedacht over wanneer participatie al dan niet verplicht zou moeten worden gesteld en welke aandachtspunten ze wil meegeven voor het participatiebeleid. In het voorjaar 2021 worden zowel het participatiebeleid (in afstemming met het opstellen van de Participatieverordening vanuit de Gemeentewet) als de categorieën voor verplichte participatie uitgewerkt met betrokken ambtenaren.

Communicatie
In april starten we met een interne nieuwsbrief om collega's die direct betrokken zijn bij de Omgevingswet (praktisch) te informeren over de voorbereidingen naar invoering van de wet. Voor de externe communicatie wordt op dit moment een plan opgesteld. Uitvoering start eind dit voorjaar voor specifieke doelgroepen.

Digitalisering
Voor het opstellen en publiceren van omgevingsdocumenten (omgevingsplan en -visie) is specifieke software nodig. Dit geldt ook voor het maken en publiceren van toepasbare regels. Het college heeft op basis van marktsignalen besloten om de Europese aanbesteding te stoppen. Er zijn te weinig aanbieders (4 a 5). Landelijk hebben gemeenten die ook een europese aanbesteding doorlopen te maken met de situatie dat er helemaal geen inschrijvers komen. Onze aanbestedingsstrategie hebben we moeten aangepassen. We hebben de contractduur beperkt zodat we onder de Europese aanbestedingsgrens uitkomen. Nadeel is dat we de software dan op afzienbare termijn (2 of 3 jaar) weer moeten aanbesteden. In dit dossier trekken wij gezamenlijk op met Olst-Wijhe en Raalte. Afgelopen periode is een definitieve keuze gemaakt voor een leverancier. Hiermee zitten we nog steeds op planning.

Eén belangrijke wettelijke eis vanuit de Omgevingswet is het digitaal kunnen ontvangen van aanvragen om een omgevingsvergunning. De software die in het VTH-domein wordt gebruikt voor het ontvangen en behandelen van omgevingsvergunningen is in omgevingsdienst-verband aangeschaft. De aanpassingen in de huidige software wordt daarom in gezamenlijkheid opgepakt. De koppelingen zijn gerealiseerd tussen de VTH-applicatie en het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) in de testomgeving. De realisatie van de koppeling in de productie-omgeving zal op een later moment plaatsvinden. Ook moet in de toekomst aangesloten worden op de zgn. samenwerkingsfunctionaliteit in het DSO. Deze functionaliteit is nog niet gereed, maar er zullen stappen gezet worden om aan te kunnen sluiten zodra dit mogelijk is. Dit zal eveneens gebeuren in Omgevingsdienst-verband.  

Eind 2020 hebben we verder geoefend in de digitale testomgeving binnen het DSO. Hieraan is gewerkt via de landelijke try-out regio IJsselland en workshops.  

Voortgang

Scope

Op koers

De algemene uitvoering vindt plaats binnen de gestelde kaders.

Financiën

Behoeft aandacht

De dekking bestaat uit diverse posten.
De raad heeft via 3 besluiten (begroting 2016, 2e kwartaalrapportage 2018 en 1e kwartaalrapportage 2019) €1.790.000 eenmalig beschikbaar gesteld. Aanvullend heeft de raad middelen beschikbaar gesteld om de basisregistraties op orde te brengen. Dit gaat om een bedrag van €1.062.500.
Daarnaast is binnen programma 5 het “oude” budget actualisatie bestemmingsplannen structureel voor €200.000 beschikbaar.
De inzet vanuit de organisatie wordt veelal gedaan door medewerkers waarvan de uren reeds zijn gedekt, zoals de inzet van de transitiemanager en de inzet van de organieke kerngroep en het opleidingsbudget vanuit personeel en organisatie.
Voor de jaren na 2022 wordt per jaar de budgetvraag beoordeeld; vooralsnog wordt hiervoor weerstandsvermogen aangehouden. Omdat de periode 2022 en verder formeel nog niet gedekt is zal financiën nu oranje moeten scoren.

Afwijking begroting?

Nee

Zie de tabellen "Kostenraming en dekking" en "Afwijkingen" hierna.

Afwijking investering?

Nee

Afwijking exploitatie?

Nee

Er zijn op dit moment geen afwijkingen van de begrote exploitatiekosten.

Kostenraming en dekking per jaar (x €1)

Activiteit

2021

2022

2023

2024

Informatiearchitectuur

Digitalisering basis op orde

190.000

190.000

190.000

190.000

Digitale dienstverlening en informatievoorziening

145.000

67.500

42.500

42.500

Monitoren, evalueren en datagestuurd werken

120.000

100.000

100.000

100.000

Subtotaal informatiearchitectuur

455.000

357.500

332.500

332.500

Instrumenten

Omgevingsvisie

97.400

52.800

19.200

0

Bestemmingsplan verbrede reikwijdte en omgevingsplan

171.500

171.500

171.500

87.500

Subtotaal instrumenten

268.900

224.300

190.700

87.500

Werkprocessen

90.800

75.800

71.800

64.800

Anders werken en organiseren

119.800

57.400

57.400

57.400

Communicatie en participatie

69.800

47.400

47.400

47.400

Organisatie

215.400

134.200

86.600

72.600

Subtotaal raming

1.184.700

896.600

786.400

662.200

Subtotaal reeds gedekt

1.184.700

546.600

486.400

462.200

Subtotaal aanvullend benodigd

0

-350.000

-300.000

-200.000

Afwijkingen t.o.v. jaarschijf begroting (x €1)

Activiteit

2021

Afwijkingen

Informatiearchitectuur

Digitalisering basis op orde

190.000

Digitale dienstverlening en informatievoorziening

245.000

Inclusief 100.000 Budgetoverheveling

Monitoren, evalueren en datagestuurd werken

153.414

Inclusief 33.414 Budgetoverheveling

Subtotaal informatiearchitectuur

588.414

Instrumenten

Omgevingsvisie

97.400

Bestemmingsplan verbrede reikwijdte en omgevingsplan

171.500

Subtotaal instrumenten

268.900

Werkprocessen

190.800

Inclusief 100.000 budgetoverheveling

Anders werken en organiseren

119.800

Communicatie en participatie

69.800

Organisatie

215.400

Subtotaal raming

1.453.114

Reeds gedekt eenmalige budgetten

500.000

Reeds gedekt programmabegroting en organisatie

509.700

Reeds gedekt basisregistraties

210.000

Budgetoverheveling uit 2020

233.414

Risico's en kansen

Risico's en kansen?

Op koers

Vooralsnog stellen we voor de risico’s (m.u.v. structurele effecten implementatie) op te vangen binnen het projectbudget zelf door als ze zich voordoen andere keuzes te maken.  

In mei 2021 heeft de minister besloten om de Omgevingswet met een jaar uit te stellen. De koepels waaronder de VNG zijn op dit moment in gesprek met de minister over de financiële gevolgen van dit uitstel. Gemeenten moeten hoogstwaarschijnlijk extra kosten maken voor de implementatie van de Omgevingswet. In het interbestuurlijke financiële akkoord over de Omgevingswet uit 2016 is overeengekomen dat de verschillende overheden de implementatie kosten zelf dragen en dat over de verwachte maatschappelijke baten geen korting zal komen. Onderzocht wordt hoe moet worden omgegaan met deze extra kosten. Dit moet in q3 2020 duidelijk worden. Dit kan invloed hebben op de begroting Omgevingswet van Deventer.

Het derde risico is het feitelijk structurele effect van de Omgevingswet. Momenteel onderzoekt het ministerie samen met de koepels wat deze financiële effecten zullen zijn. Het structurele effect zal gaan spelen vanaf 2022. Voor de huidige begroting heeft dit dus geen effect.

Zie de tabel “Risico” hierna.

Nieuw risico (nr 5)
Het digitaal stelsel omgevingswet (DSO) is een groot IT project onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Er bereiken ons signalen (en hebben zelf ook ervaringen) over de verminderde stabiliteit van het DSO (project van het Rijk), de soms lage kwaliteit van de weergave van informatie in het DSO en het nog niet goed operationeel zijn van de Omgevingsplanmodule binnen het DSO. Als dit niet snel wordt opgelost, blijft er te weinig oefentijd over voor gemeentelijke ambtenaren om te werken met de nieuwe systemen. Formeel is met het ministerie een periode van 1 jaar afgesproken. Deze wordt nu niet gehaald.

Communicatie

Communicatie

Op koers

Voor de Omgevingswet wordt gewerkt aan participatiebeleid waaraan initiatiefnemers moeten voldoen, indien zij een initiatief hebben. Ook neemt de gemeenteraad vóór invoering van de nieuwe wet een besluit over verplichte participatie en adviesrecht. In het najaar 2020 zijn we hierover in gesprek geweest met college en raad.

Er is een nieuwe planning gemaakt voor activiteiten rondom de Omgevingswet, ook voor college en raadsleden.

De algemene communicatie over de Omgevingswet met bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties wordt in 2021 opgestart. Landelijk is hiervoor een toolkit ontwikkeld, waarvan we ook in Deventer gebruik kunnen maken.

Overige informatie

Risico's

Risico

Gebaseerd op

Omvang voor

Beheersmaatregel

Omvang na

1. Uitloop planning

25% van €400.000

€100.000

Vaststellen PvA en goede beheersing

€0

2. Invoering wetgeving vertraagt

10% van €500.000

€50.000

Goed aansluiten op landelijke ontwikkelingen

€25.000

3. Implementatie en transformatie leidt tot toenemende exploitatiekosten

€1.000.000

In de transformatiefase zullen beleidskeuzes en financiële gevolgen integraal inzichtelijk moeten worden gemaakt. Een deel zal niet kunnen worden voorkomen en is autonoom.

€500.000

4. Onvoldoende capaciteit in de organisatie en grote werkdruk, waardoor duurdere inhuur nodig is

€500.000

Goede fasering en realistische mijlpalen en veel werk met werk maken.

€175.000

5. Kwaliteit DSO onvoldoende, waardoor er gewerkt moet gaan worden met systemen die tijdelijk naast elkaar functioneren. De dienstverlening voor inwoners en bedrijven zal hierdoor dalen.

-

Als Deventer kunnen we alleen proberen de gevolgen te beperken door het opzetten van een goede communicatie. We hebben geen invloed op de voortgang van het DSO project.

-