Deze pagina is gebouwd op 06/15/2021 15:09:19 met de export van 06/14/2021 16:28:35

Onderzoek Rekenkamer

Onderzoek Rekenkamer Onderwijshuisvesting

Aanbeveling

Stand van zaken

1. Stel een beleidsvisie voor de langere termijn op.

Een tweede concept van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) wordt eind mei met de schoolbesturen besproken. In dit tweede concept zijn de input en visie van de schoolbesturen verwerkt.

Aanbeveling

Stand van zaken

2. Besteed aandacht aan inhoudelijke thema’s en ambities.

Wordt in het IHP verwerkt (zie Aanbeveling 1).

Aanbeveling

Stand van zaken

3. Breng de lange termijn behoefte en de reële kosten beter in beeld.

In het IHP wordt een financiële paragraaf toegevoegd die antwoord geeft op deze aanbeveling.

Aanbeveling

Stand van zaken

4. Maak gebruik van kennis binnen én buiten de gemeente.

Het concept IHP zal intern worden besproken met de inhoudelijk deskundigen. Tevens worden IHP's van andere gemeenten bekeken.

Aanbeveling

Stand van zaken

5. Werk aan knelpunten door sturing én samenwerking.

Met alle betrokken partijen wordt zowel binnen groepsverband (Lea) als individueel gesproken. Hier worden ook de knelpunten meegenomen.

Aanbeveling

Stand van zaken

6. Wees voorbereid op nieuwe huisvestingsaanvragen.

Op dit moment zijn vrijwel alle richtingen en denominaties in het primair onderwijs aanwezig. Er zijn geen aanvragen voor nieuw op te richten scholen (er hoeft dan ook geen Plan van Scholen 2021-2023 te worden vastgesteld).
Wel wordt één leeg schoolgebouw voorlopig achter de hand gehouden (Bierstraat).

Aanbeveling

Stand van zaken

7. Bespreek de aantrekkelijkheid van onderwijshuisvesting in Deventer in een breder verband.

In het project Wonen en voorzieningen zal dit betrokken worden.