Deze pagina is gebouwd op 06/15/2021 15:09:19 met de export van 06/14/2021 16:28:35

De financiële positie van gemeenten staat flink onder druk en de coronacrisis verslechtert deze positie verder door hogere kosten en derving van inkomsten. In 2020 zijn drie ‘compensatiepakketten’ ontvangen van het Rijk en in 2021 is het 4 e compensatiepakket inmiddels ook ontvangen. In deze eerste kwartaalrapportage is zowel het 3 e (overgeheveld uit 2020) als het 4 e (ontvangen in 2021) compensatiepakket opgenomen.

(bedragen x €1.000) (-/- = nadeel)

Nr.

Omschrijving

Programma

2021

1

Extra apparaatskosten

Diverse

-294

2

Twee Kamerverkiezingen *

Burger en bestuur

-125

3

Handhaving

Openbare orde en veiligheid

-20

4

Precario terrassen

Openbare orde en veiligheid

-80

5

Parkeerinkomsten

Leefomgeving

-360

6

Maatregelen binnenstad

Leefomgeving

-84

7

Extra kosten afvalverwerking **

Milieu en duurzaamheid

-161

8

TONK **

Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt

-437

9

Impuls re-integratie gelden *

Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt

-1.416

10

Corona steunpakket meedoen **

Meedoen

-766

11

Gemeentelijk schuldenbeleid *

Meedoen

-307

12

Perspectief Jeugd en Jongeren **

Meedoen

-249

13

Coronadashboard

Bedrijfsvoering

-19

14

Reservering restant 3e coronasteunpakket *

Algemene dekkingsmiddelen

-224

15

Reservering restant 3e coronasteunpakket – cultuur *

Algemene dekkingsmiddelen

-1.213

16

3e Compensatiepakket (Rijk)

Algemene dekkingsmiddelen

3.285

17

4 e Compensatiepakket (Rijk)

Algemene dekkingsmiddelen

1.613

Saldo

-857

*) Onderwerpen zijn gedekt vanuit het 3e Rijks steunpakket voor Corona

**) Onderwerpen zijn gedekt vanuit het 4e Rijks steunpakket voor Corona