Deze pagina is gebouwd op 06/15/2021 15:09:19 met de export van 06/14/2021 16:28:35

De renterisiconorm is geïntroduceerd om de renterisico’s op langlopende financieringsmiddelen in te perken. De jaarlijkse renterisico’s uit hoofde van renteherziening en herfinanciering mogen niet hoger zijn dan 20% van het begrotingstotaal bij aanvang van het jaar. De begrote renterisiconorm voor 2021 bedraagt €73,2 miljoen.
De toets van de renterisico’s aan de hand van de renterisiconorm verloopt dan als volgt:

(bedragen x €1 miljoen)

Opstelling rentelasten

Begroting 2021

1ste kwartaalrapportage 2021

Renterisico's op vaste schuld

1a. Renteherziening op vaste schuld (o/g)

0,00

0,00

1b. Renteherziening op vaste schuld (u/g)

0,00

0,00

2. Netto renteherziening op vaste schuld (1a - 1b)

0,00

0,00

3. Aflossingen

39,04

3,41

4. Netto nieuw aan te trekken vaste schuld (3)

39,04

3,41

Rente risiconorm

5. Stand van de begroting per 1 januari

366

366

6. Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentages

20,00%

20,00%

7. Rente risiconorm

73,20

73,20

Toets rente risiconorm

8. Rente risiconorm (7)

73,20

73,20

9. Renterisico op vaste schuld (4)

39,04

3,41

10. Ruimte (+) / Overschrijding (-) (7-4)

34,16

69,79

In het eerste kwartaal van 2021 wordt ruimschoots voldaan aan de rente risiconorm.