Deze pagina is gebouwd op 06/15/2021 15:09:19 met de export van 06/14/2021 16:28:35

Op basis van autonome ontwikkelingen moet de begroting worden aangepast.
Het betreffen de autonome ontwikkelingen, die geen gevolg zijn van het coronavirus. Die financiële gevolgen zijn in de afzonderlijke programma's opgenomen en worden daarin toegelicht.

(bedragen x €1.000) (-/- = nadeel)

Nr.

Omschrijving

Programma

2021

2022

2023

2024

2025

1

Gemeenteraadsverkiezingen

Burger en bestuur

-20

-20

2

Openbare ruimte woonwagens

Leefomgeving

-110

3

Beheer Japanse Duizendknoop

Leefomgeving

-80

-80

-80

-80

-80

4

Doorontwikkeling vastgoedbeleid

Herstructurering en vastgoed

-50

5

Volume ontwikkeling WMO

Meedoen

500

6

Bescherm wonen

Meedoen

500

500

500

500

500

7

Onderhoud onderwijshuisvesting

Jeugd en onderwijs

-102

8

Leegstand onderwijshuisvesting

Jeugd en onderwijs

-20

9

Koelunits gymzalen Vijfhoek

Jeugd en onderwijs

0

-14

-14

-14

-13

10

Applicatie Leerplicht

Jeugd en onderwijs

-37

11

Veilig thuis

Jeugd en onderwijs

150

150

150

150

150

12

Applicaties Sociaal Domein

Bedrijfsvoering

-159

13

e-HRM

Bedrijfsvoering

-159

14

e-suite en burgerzakenmodules

Bedrijfsvoering

-61

-88

-33

15

Toekomst gericht werken (TGW) / ICT vervanging

Bedrijfsvoering

-142

-306

-243

-305

-292

16

Dividend Wadinko

Algemene dekkingsmiddelen

-30

17

Dividend Enexis

Algemene dekkingsmiddelen

-77

-77

-77

-77

-77

18

Dividend BNG

Algemene dekkingsmiddelen

-240

19

OZB

Algemene dekkingsmiddelen

140

49

49

49

49

20

Decembercirculaire 2020

Algemene dekkingsmiddelen

-362

-390

-263

-267

-273

21

Voorlopige uitkomst rekening 2020

Algemene dekkingsmiddelen

8.359

Saldo

8.000

-276

-11

-44

-36