Deze pagina is gebouwd op 06/15/2021 15:09:19 met de export van 06/14/2021 16:28:35

In november 2020 is de begroting 2021-2024 vastgesteld. Dit was een structureel sluitende begroting. Hiervoor was het wel nodig een beroep te doen op de Generieke weerstandsreserve. De provincie stelde voor deze begroting het repressief toezicht regime in. Wel met de kanttekening dat de begroting mede sluitend was doordat de gemeente vanaf 2023 gebruik maakt van de mogelijkheid om een stelpost “Uitkomst onderzoek jeugdzorg” op te nemen. De stelpost is opgenomen in het structurele beeld van de gemeente. Het opnemen van de stelpost brengt een risico met zich mee omdat de extra middelen niet structureel zijn opgenomen in het gemeentefonds. De ontwikkelingen hieromtrent blijven onzeker.

Op basis van de 3e kwartaalrapportage 2020 is de begroting 2020-2024 aangepast. Met name de nadelige uitkomst van de septembercirculaire 2020 algemene uitkering zorgde voor een nadelige uitkomst vanaf 2022. De uitkomst na 3e kwartaalrapportage 2020 was:

bedragen x €1.000 (-/- = Nadeel)

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

2025

Saldo

1.272

-356

-577

-433

-433